Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Πώς συμβάλει η εργατική νομοθεσία στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης σας

Η τήρηση της νομοθεσίας που αφορά τον κάθε εργαζόμενο, δεν αποτελεί απλά μια νομική υποχρέωση προς τον κάθε εργοδότη, αλλά και μια ηθική ευθύνη ως προς την χώρα στην οποία δραστηριοποιείται.

Η λειτουργία δηλαδή της επιχείρησης θα πρέπει να γίνεται με βάση τις πρόνοιες, κανονισμούς και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, ανεξαρτήτως του μεγέθους της και του κύκλου εργασιών της.

Πιο συγκεκριμένα, σε εταιρικό επίπεδο τα οφέλη από την τήρηση τους, είναι ασφαλέστερα πολύ περισσότερα. Μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό, στην καθιέρωση σωστών και υγιών εργασιακών σχέσεων μεταξύ εργοδότη με τους εργοδοτούμενους, αφού αφορά τις βασικές υποχρεώσεις και δικαιώματα των δύο.

Είναι λοιπόν φυσικό επακόλουθο, ο υπάλληλος να νιώθει ότι βρίσκεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, όπου γνωρίζει ότι θα υπάρχει άμεση επίλυση των όποιων εργατικών διαφορών τύχει να προκύψουν. Έτσι, επιτυγχάνεται η διατήρηση καλύτερης συνεργασίας και η βελτίωση των επιπέδων παραγωγικότητας και αποδοτικότητας του κάθε εργαζομένου.