Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088 / 22261088
Socialspace academy

Περιγραφές εργασίας και προδιαγραφές κατάλληλων ατόμων (Job description)

Η περιγραφή εργασίας και η προδιαγραφή δεξιοτήτων αποτελούν δύο στοιχειώδη και απαραίτητα έντυπα στη διαδικασία στελέχωσης προσωπικού στους οργανισμούς.

Με τον όρο περιγραφή εργασίας, εννοούμε την καταγραφή και παρουσίαση των καθηκόντων, ευθυνών και εξουσίας μιας θέσης εργασίας, καθώς επίσης και τις σχέσεις της με τις άλλες θέσεις στον Οργανισμό.

Το καθηκοντολόγιο ενός εργαζομένου αποτελεί τη βάση για άλλες σημαντικές λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων, όπως της εκπαίδευσης και ανάπτυξης και της αξιολόγησης της απόδοσης, ενώ παράλληλα αποσαφηνίζει και τις ευθύνες και υποχρεώσεις του ατόμου που κατέχει την θέση.

Της καταγραφής των καθηκόντων μιας θέσης ακολουθεί ο εντοπισμός και καταγραφή των απαιτούμενων και επιθυμητών δεξιοτήτων, που πρέπει να πληροί / να έχει αναπτύξει ο / η κάτοχος της θέσης, ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει πλήρως στις απαιτήσεις και υποχρεώσεις της.

Το σεμινάριο Ανάπτυξης Πολιτικών, Διαδικασιών και Εντύπων ανθρώπινου δυναμικού παρουσιάζει το σωστό και επαγγελματικό τρόπο σύνταξης περιγραφών εργασίας και προδιαγραφών απαιτούμενων δεξιοτήτων και προσόντων μιας θέσης εργασίας. Επίσης, επεξηγεί το πώς το καθηκοντολόγιο εργασίας συνδέεται με τον καθορισμό των δεικτών αξιολόγησης της απόδοσης και των επαγγελματικών στόχων.

#HumanResourcesManagement#SocialSpaceAcademy #Seminars

Please Share:

Οι συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, όχι μόνο λαμβάνουν γνώση, εξειδίκευση, τονώνουν την επαγγελματική τους αυτοπεποίθησή και βελτιώνουν τις δεξιότητές τους, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζουν εύκολα και άμεσα πώς να κάνουν πράξη στην καθημερινή τους εργασιακή ενασχόληση όλα όσα διδάσκονται. Με αυτό τον τρόπο, τόσο οι απασχολούμενοι όσο και η ίδια η εργοδότρια επιχείρηση έχουν όφελος και απτά αποτελέσματα.

Επικοινωνία

 • Διγενή Ακρίτα 57,
  Γραφείο 201,
  1070, Λευκωσία,
  Κύπρος.
 • 70.088.088
  +357 22.261.088
 • +357 22.104.880

© 2010 - SocialSpace Academy. All Rights Reserved. Privacy Policy