Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Προσωπικά δεδομένα εργαζομένων

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, ο κάθε οργανισμός και πιο ειδικά οι υπεύθυνοι επεξεργασίας, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων (υποψηφίων για πρόσληψη και υφισταμένων), τα οποία συλλέγουν και επεξεργάζονται, θα πρέπει δια νόμου:

 

  • Να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία.
  • Να συλλέγονται για προσδιορισμένους, σαφείς και νόµιµους σκοπούς και δεν υφίστανται μεταγενέστερη επεξεργασία ασυμβίβαστη με τους σκοπούς αυτούς (αρχή του σκοπού).
  • Να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας (αρχή της αναλογικότητας).
  • Να είναι ακριβή και εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.
  • Να διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους.

Ο κάθε οργανισμός οφείλει επίσης, να φροντίζει να τηρείται το απόρρητο και η ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στο σεμινάριο της Εργατικής Νομοθεσίας, απαντώνται κρίσιμα ερωτήματα όσο αφορά τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής του ατόμου, όπως:

  • Ποιες οι βασικές ευθύνες των Υπεύθυνων Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
  • Πότε επιτρέπεται η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
  • Πότε επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπρακολούθησης
  • Πότε επιτρέπεται ο έλεγχος / παρακολούθηση του Εργαζομένου με ηλεκτρονικά μέσα

Επίσης, γίνεται αναφορά σε βασικές αποφάσεις του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

#LabourLaw #SocialSpaceAcademy #Seminars