Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Πως επηρεάζει η ισότητα των φύλων την επιχείρηση σας;

Κάθε διευθυντής, προϊστάμενος, αλλά και επικεφαλής ομάδων που ασχολούνται με τη διαχείριση και εποπτεία του προσωπικού, οφείλουν να είναι επαρκώς ενημερωμένοι, τόσο για τις πρόνοιες της ισότητας των φύλων, όσο και για την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της προώθησης ίσων ευκαιριών στον χώρο εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, βοηθούν τον οργανισμό τους να συμμορφώνεται πλήρως με τις νομικές του υποχρεώσεις και ταυτόχρονα συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας ίσης μεταχείρισης και ενός εργασιακού περιβάλλοντος, απαλλαγμένου από οποιεσδήποτε διακρίσεις και φαινόμενα παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης.

#LabourLaw #SocialSpaceAcademy #Seminars