Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Ισότητα και ίση μεταχείριση φύλων στον εργασιακό χώρο

Η ισότητα και η ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών, αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του κοινοτικού δικαίου, αλλά και καθήκον και στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιβάλλει θετική υποχρέωση προαγωγής και εδραίωσης τους σε όλα τα κράτη μέλη.

Το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας εναρμονίστηκε με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες, με την εισαγωγή των «περί Ίσης Μεταχείρισης στην

Απασχόληση και την Εργασία Νόμο», «περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση Νόμο», ενώ συναφή και αλληλένδετος είναι και ο «περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος».

Διευθυντές, Προϊστάμενοι και επικεφαλής ομάδων που ασχολούνται με τη διαχείριση και εποπτεία του προσωπικού, οφείλουν να είναι επαρκώς ενημερωμένοι, τόσο για τις πρόνοιες των εν λόγω νόμων, όσο και για την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της προώθησης ίσων ευκαιριών στον χώρο εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, βοηθούν τον οργανισμό τους να συμμορφώνεται πλήρως με τις νομικές του υποχρεώσεις και ταυτόχρονα συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας ίσης μεταχείρισης και ενός εργασιακού περιβάλλοντος, απαλλαγμένου από οποιεσδήποτε διακρίσεις και φαινόμενα παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης.

Στο σεμινάριο της Εργατικής Νομοθεσίας της ακαδημίας μας, θίγονται θέματα ισότητας και ίσης μεταχείρισης φύλων όπως:

  • Πως ορίζεται η έννοια της άμεσης και έμμεσης διάκρισης – παραδείγματα
  • Ποιες ενέργειες ή συμπεριφορές πιθανόν να στοιχειοθετούν το αδίκημα της διάκρισης στη βάση του φύλου
  • Πότε επιτρέπεται η διάκριση και η διαφορετική μεταχείριση ατόμων
  • Ποιες καλές πρακτικές θετικών δράσεων εφαρμόζονται σε κυπριακές επιχειρήσεις
  • Ποιες οι βασικές ευθύνες του οργανισμού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παρενόχλησης / σεξουαλικής παρενόχλησης

Πολύ χρήσιμες και ενδιαφέρουσες, επίσης, είναι και οι αποφάσεις της Αρχής Ισότητας της Επιτρόπου Διοικήσεως καθώς επίσης οι αποφάσεις του Εργατικού και του Ανωτάτου Δικαστηρίου που παρουσιάζονται στο εν λόγω πρόγραμμα.