Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Τι προνοεί η κυπριακή νομοθεσία για την άδεια μητρότητας;

Η γονική άδεια ορίζεται ως η άδεια, η οποία παραχωρείται στον κάθε γονέα (μητέρα ή πατέρα), με σκοπό την καλύτερη φροντίδα και ανατροφή του παιδιού του. Η εν λόγω άδεια θα μπορούσε να ενταχθεί στο πλαίσιο των πρακτικών που σκοπό έχουν να προωθήσουν περεταίρω την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των εργαζομένων, δίνοντας τους την ευκαιρία και συνάμα τον χρόνο να ασχοληθούν με τον θεμελιώδη ρόλο που έχουν ως Γονείς.

Όσο αφορά το νομοθετικό πλαίσιο, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει φροντίσει να εναρμονιστεί με το Κοινοτικό κεκτημένο, εισάγοντας τον Περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Τροποποιητικό Νόμο του 2012.

Σύμφωνα με τον νόμο, γονική άδεια δικαιούται κάποιος εργαζόμενος, εάν συμπληρώσει 6 μήνες συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη – συμπεριλαμβανομένου εργοδοτουμένων με μερική απασχόληση ή με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια της γονικής άδειας είναι 18 εβδομάδες ανά παιδί και μπορεί να ληφθεί από τη λήξη της άδειας μητρότητας (για τον πατέρα από τη γέννηση του παιδιού) μέχρι και τη συμπλήρωση του 8ου έτους της ηλικίας του παιδιού (φυσικό γονέα).

Στο σεμινάριο της Εργατικής Νομοθεσίας γίνεται αναφορά στα ακόλουθα σημεία:
– Ποια η διάρκεια της γονικής άδειας ανά ημερολογιακό έτος
– Πως η εργαζόμενη/ος μπορεί να διεκδικήσει την γονική άδεια
– Ποια τα δικαιώματα της/του εργοδοτούμενου που κάνει χρήση της γονικής άδειας
– Πως η γονική άδεια σχετίζεται με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης
– Πως γίνονται οι πιστώσεις της γονικής άδειας στους ασφαλιστικούς λογαριασμούς των εργοδοτουμένων

Για να μάθετε τα πάντα περί της γονικής άδειας μπορείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο μας.