Μιλήστε μαζί μας σήμερα
70.088.088/22261088

Τι ορίζουμε άδεια ασθενείας και τι προνοεί ο νόμος;

Ο όρος «ασθενής» σε συνθήκες απασχόλησης, ταυτίζεται με τον όρο «ανίκανος για εργασία» με την έννοια που αποδίδεται σε αυτόν από τη νομοθεσία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
«Ανίκανος για εργασία» συνεπώς, είναι ο εργοδοτούμενος, ο οποίος λόγω ειδικής νόσου ή πνευματικής αναπηρίας δεν δύναται να απασχοληθεί στο επάγγελμα / θέση εργασίας, με την οποία συνήθως απασχολείτο στον οργανισμό. Με άλλα λόγια, ο εργοδοτούμενος δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθορισμένα από τη σύμβαση καθήκοντα εργασίας του, λόγω συγκεκριμένης ασθένειας.

Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις, όπου συγκεκριμένες νόσοι ή ασθένειες δεν επηρεάζουν την απόδοση εργασίας και ως εκ τούτου ο εργοδοτούμενος είναι σε θέση να διεκπεραιώσει τα ανατεθειμένα του καθήκοντα.

Σε αντίθεση με την ετήσια άδεια μετά απολαβών, η άδεια ασθενείας και η πληρωμή αυτής δεν ρυθμίζονται νομοθετικά, εκτός συγκεκριμένων τομέων / κλάδων της οικονομίας, όπου υπάρχουν σχετικοί κανονισμοί (εστιατόρια και κέντρα αναψυχής) ή σε οργανισμούς που προνοούνται από τις συλλογικές τους συμβάσεις. Στους υπόλοιπους τομείς και κλάδους οι δικαιούμενες μέρες ασθενείας ενός εργοδοτουμένου και ο τρόπος πληρωμής αυτών καθορίζεται από την πολιτική του Εργοδότη και την πρακτική που ισχύει στον οργανισμό.

Η νομοθεσία των κοινωνικών ασφαλίσεων προνοεί για παροχή επιδόματος ασθενείας από την 4η μέρα της ανικανότητας ενός εργοδοτούμενου.

Στο σεμινάριο μας, με θέμα την Εργατική Νομοθεσία απαντούνται ερωτήματα όπως:
– Πως υπολογίζεται το ύψος του επιδόματος ασθενείας και πόσο διαρκεί
– Ποιες οι βασικές προϋποθέσεις για καθιέρωση δικαιώματος σε πληρωμή επιδόματος ασθενείας
– Τι πρακτικές εφαρμόζονται στην κυπριακή αγορά, σε σχέση με την άδεια και την πληρωμή των απουσιών, λόγω ασθένειας

Επίσης γίνεται αναφορά και δίνονται συμβουλές στο πως οι εργοδότες και οι διευθυντές/επικεφαλείς θα πρέπει να χειρίζονται εργαζόμενους, με συχνές ή μακροχρόνιες απουσίες λόγω ασθενείας.

Για να μάθετε τα πάντα περί των αδειών, μπορείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο μας.